Ontdek onze aankomende webinars en events.

verkoopsvoorwaarden

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn zonder beperking integraal van toepassing op elke verkoopovereenkomst met Thijs Wostyn (hierna ‘Social Taco’ genaamd), met uitzondering van de eventueel tussen de koper en Social Taco schriftelijk overeengekomen bijzondere afwijkende voorwaarden. Door het feit van zijn bestelling, ook de bestellingen per e-mail, aanvaardt de koper deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Overeenkomsten aangegaan voor een bepaalde duur zullen stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde termijn, behoudens opzegging door één van de partijen bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een minimum opzegtermijn van 1 maand, behoudens andere door de partijen schriftelijk overeengekomen voorwaarden.

Het bezorgen van een prijslijst of offerte kan door de koper niet als een aanbod worden beschouwd. Deze documenten worden enkel als inlichting verstrekt en kunnen nooit enige verbintenis met zich meebrengen. Social Taco houdt zich het recht voor om op elk ogenblik de voorwaarden of tarieven van deze offerte of prijslijst te wijzigen en dit zonder voorafgaandelijke verwittiging. In geval van een ondertekende overeenkomst, gelden de toegekende tarieven enkel voor de desbetreffende uitgevoerde opdracht en houden zij geen enkele verbintenis in van Social Taco naar de toekomst toe.

Alle prijzen zijn steeds exclusief de door de overheid ingestelde belastingen, rechten en heffingen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot BTW en distributietaksen). Voor lopende overeenkomsten kan Social Taco, zonder vooraf schriftelijk of mondeling te verwittigen, de nodige opslag voor de gangbare belastingen, rechten en heffingen aanrekenen.

Social Taco houdt zich het recht voor om bij bepaalde opdrachten, op het moment van de ondertekening van de overeenkomst, een voorschot van 20% van het totaalbedrag te vragen. Verdere werkzaamheden worden telkens op het einde van de maand gefactureerd en/of op het einde van de opdracht. Werken die geen deel uitmaken van het bestek worden apart gefactureerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief.

Websites worden slechts online gebracht na vereffening van het verschuldigde saldo en desgevallend van de hostingkost. Social Taco heeft het recht om bepaalde werkzaamheden voor de bouw van de website te laten uitvoeren door derden in onderaanneming.

De advertenties, publicaties, grafische ontwerpen en websites verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant, die eveneens de verantwoordelijkheid draagt voor eventuele wetsovertredingen, klachten of gedingen naar aanleiding van de geleverde diensten.

Social Taco houdt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling, wanneer zij meent dat de order strijdig is met het heersende recht, het eigen karakter of de belangen van het medium, of indien zij meent dat een risico bestaat op niet-betaling vanwege de klant.

Voor het uitvoeren van de opdrachten dient de klant het materiaal (zoals onder meer foto’s, teksten, vertalingen, …) aan te leveren en dit binnen een redelijke termijn na het ondertekenen van de overeenkomst. Wanneer materiaal ontbreekt dat door de klant dient te worden aangeleverd, 6 maanden na de ondertekening van de overeenkomst, dan wordt de opdracht als afgewerkt beschouwd en kan deze aan de klant gefactureerd worden. De materialen behorende aan de klant worden gedurende 1 jaar na het uitvoeren van de opdracht bewaard voor rekening en op risico van de klant. Na deze termijn kan het niet door de klant opgevraagde materiaal vernietigd of gewist worden. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het aangeleverde materiaal en de eventuele intellectuele eigendomsrechten die erop rusten.

Social Taco kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige gebreken aan de geleverde diensten indien deze te wijten zijn aan het door de klant onvolledig of gebrekkig geleverde materiaal, documenten of informatie. Social Taco wijst elke verantwoordelijkheid af voor vergissingen die het gevolg zouden zijn van onvolledige, slecht opgestelde, mondeling of telefonisch overgemaakte bestellingen.

Social Taco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in de uitvoering van de overeenkomst of het niet uitvoeren van de overeenkomst indient de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan overmacht of toedoen van de klant zelf. Dit geeft de klant geen recht om de overeenkomst te verbreken, noch het recht op enige vorm van schadevergoeding.

Voor digitale opdrachten heeft Social Taco het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant, de nodige onderhoudswerken aan het computersysteem van de klant uit te voeren, zo dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Dergelijke werken kunnen resulteren in een tijdelijke vertraging van het computersysteem.

Vaste plaatsen van verschijning worden niet gewaarborgd, behoudens schriftelijk akkoord.

De koper zal zich te allen tijde onthouden van het gebruik van één van de merken, handelsnamen of andere logo’s die eigendom zijn van Social Taco, behoudens de gevallen waar Social Taco op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze hiervoor voorafgaandelijk zijn goedkeuring zal verlenen.

Elke klacht in verband met de uitgevoerde opdracht of factuur dient per aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Bij tijdige en gegronde klacht beperkt de verantwoordelijkheid van de leverancier zich enkel tot heruitgave of prijsvermindering en enkel indien de opgeworpen klacht de bestemming van de publiciteit of dienst schaadt. Social Taco is niet verantwoordelijk voor indirecte schade aan de klant, zoals onder meer winstderving.

Voor alle schade die werd aangericht bij de klant door een aangestelde van Social Taco, verbindt de klant er zich toe, op straffe van verval, deze schade schriftelijk (aangetekende brief, e-mail of faxbericht) aan Social Taco te melden binnen de 48 uren.

Alle facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 1% per maand, zijnde 12% per jaar. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het verschuldigd saldo van rechtswege verhoogd met 10% van de hoofdsom met een minimum van € 50, en dit zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd andere kosten. Alle kosten met betrekking tot de inning van betalingen zijn steeds ten laste van de klant. Niet betaling op de vervaldag geeft Social Taco het recht alle lopende bestellingen, uitvoeringen en overeenkomsten te schorsen en de onmiddellijke betaling te vragen van alle nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is en zonder enig verhaal of compensatie. Hetzelfde geldt in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij het om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.

Alle verwerkte of gedrukte materialen door Social Taco blijven eigendom van Social Taco zolang niet alle verschuldigde tegoeden van de desbetreffende klant voldaan zijn. Social Taco kan bij niet betaling alle geleverde goederen in oorsponkelijke staat terugvorderen.

Voor alle betwistingen omtrent de onderhavige overeenkomst of de algemene voorwaarden zullen uitsluitend het vredegerecht te Brugge en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd zijn. Het Belgisch recht is van toepassing.

ARE YOU READY?

Wij helpen jou uitblinken
via social media!


CONTACT