Verkoopsvoorwaarden

1. Inlassen clausule betreffende de ondersteuning per telefoon/e-mail: “Naar gelang de keuze van het Social Media Pakket, zal de klant ondersteuning per mail en/of via telefoon genieten. Social Taco is niet gebonden aan een opleveringstermijn. Eventuele afgesproken leveringsdata worden slechts als aanwijzing opgegeven en zijn niet bindend. Vertraging in de levering geeft de klant in ieder geval geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op de ontbinding van de overeenkomst. De ondersteuning zal enkel worden aangeboden tijdens de kantooruren, zijnde van 09u00 t.e.m. 17u00 en niet op zon- en feestdagen. Telefonische ondersteuning wordt zo snel als mogelijk aangeboden, er is evenwel geen garantie op onmiddellijke ondersteuning.

2. Social Taco behoudt zich het recht voor om bij bepaalde vragen van de klant een speciaal tarief aan te rekenen indien blijkt dat de vragen te diepgaand of intensief zijn. Het desgevallend aanrekenen van deze tarieven wordt steeds op voorhand gecommuniceerd door Social Taco. In geval van overschrijding van de aangeboden minuten van het gekozen pakket, wordt een tarief aangerekend van € 0,75 per minuut. Minuten die niet worden opgebruikt, kunnen onder geen beding worden overgezet naar een volgende maand”

3. Social Taco verbindt er zich toe om alle diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties zijn een middelenverbintenis. Social Taco is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan onvoldoende of verkeerde informatie van de klant. Social Taco kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet plaatsen van geplande berichten door technische problemen, overmacht of onvoorzienbare omstandigheden. Social Taco is in geen geval aansprakelijk voor enige schade noch gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van de beperkingen die eigen zijn aan social media of ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Social Taco of zijn aangestelde.

4.  Naargelang de keuze van het Social Media Pakket heeft de klant recht op x-aantal berichten via de bepaalde social media kanalen zoals Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest. Een bericht wordt geteld per kanaal. Zo zal bijvoorbeeld 1 bericht die wordt verspreid via 4 kanalen worden beschouwd als 4 afzonderlijke berichten.

5.  De verschillende Social Media Pakketten worden steeds aangeboden exclusief de Social Media Core en de Social Media Campaign.

6. Overeenkomsten betreffende social media pakketten worden steeds aangegaan voor een duur van 12 maanden en worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde termijn, behoudens opzegging door één van de partijen bij aangetekend schrijven drie maanden voor het verstrijken van de contractperiode.

Maatschappelijk adres:

Social Taco (Thijs Wostyn)
Torhoutse Steenweg 124/02.01
8200 Sint-Andries (Brugge)

Kantoor:

Accent Business Park
Kwadestraat 149
8800 Roeselare

Telefoon:

Vast: +32(0)51 794 373
Mobiel: +32(0)474 45 27 28

Bedrijfsgegevens:

Ondernemingsnummer: BE0849.098.408